Obchodní podmínky

   

                Ceník Dopravy:  
Druh: po Praze celá ČR
BSS-elektro (nad 5.000,- zdarma) 150,- NE
DPD 150,- 243,-
     
 Objednávka do 1000,- vč DPH  bude přičten manipulační poplatek 180,- vč DPH

*ceny bez.DPH

 

      
Obchodní podmínky:

1) Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním objednávky akceptuje Obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (firmy BSS Praha s.r.o.) a jeho zákazníků (kupujících) a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), resp. je její nedílnou součástí

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu objednané zboží za podmínek stanovených těmito obchodními podmínkami (dále jen podmínkami) a kupující se zavazuje toto objednané zboží převzít a zaplatit za něj prodávajícímu kupní cenu.

2) Předmět smlouvy

 Předmětem smlouvy jsou pouze položky výslovně uvedené kupní smlouvě - objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry a ostatní údaje obsažené v katalozích, prospektech a jiných tiskovinách jsou nezávaznými údaji, pokud nebyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné. Firma BSS Praha s.r.o. (dále jen prodávající) se zavazuje, že bude svým odběratelům dodávat:

bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb.

vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR

vybavené českými návody k obsluze, záručními listy a seznamy pozáručních opraven, jeli to pro daný druh zboží obvyklé

3) Místo plnění

Místem plnění je místo uvedené v objednávce. Datum zdanitelného plnění se řídí zákonem

4) Objednání zboží, uzavření smlouvy

Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se může vyžadovat formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží.

Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např. telefonicky, e-mailem či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou.

5) Cena a placení

Nabídkové ceny uvedené na stránkách http://www.imart.cz jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v tištěném ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží. Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny za samostatnou část dodávky na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti v pokladně prodávajícího, nebo na dobírku. Prodávající zůstává vlastníkem zboží až do zaplacení úplné kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak.

6) Dodací lhůta

Dodací lhůta začíná běžet ode dne ověření závazné objednávky za podmínky obdržení všech podkladů, které jsou nutné pro včasné vyřízení dodávky. V případě, že zboží je na skladě, zavazuje se prodávající jej dopravit kupujícímu do 5 pracovních dnů pokud není dohodnuto jinak. Dodací lhůta bude přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže zpoždění je způsobeno vyšší mocí nebo okolnostmi nezaviněnými prodávajícím. Jedná-li se o důležitou objednávku, vyžádá si kupující od prodávajícího písemné potvrzení objednávky. V případě, že objednané zboží nebude na skladě nebo je nebude možné dodat přepravci do 5 dnů, oznámí prodávající předpokládaný termín dodání nebo nezávazně nabídne odběrateli jiný srovnatelný výrobek. V tom případě si však vyžádá odsouhlasení kupujícího. Dodací lhůta se považuje za splněnou včas, jestliže zboží bude připraveno v místě plnění k předání nejpozději poslední den sjednané nebo dodatečně sjednané dodací lhůty. Není-li prodávající schopen do 5 pracovních dní odeslat zboží odběrateli, je povinen vrátit bez zbytečného odkladu veškeré finanční prostředky vynaložené odběratelem k aktuální objednávce - kupní smlouvě na jeho účet.

7) Dopravní podmínky

Zboží je kupujícímu dopravováno do pěti pracovních dnů (běžně do 72 hodin), dle objednávky s určením přesné adresy, dne a časového rozpětí, v kterém bude zboží zavezeno. Kupující je povinen zboží od přepravce řádně převzít a potvrdit jeho převzetí oprávněnou osobou.

8) Záruka, servis

Záruční doba začíná běžet ode dne převzetím zboží kupujícím nebo konečným uživatelem. Prodávající poskytuje záruku za jakost a úplnost dodávky. Zboží je dodáváno se zárukou minimálně 24 měsíců.

Tento reklamační řád upravuje vyřizování reklamací ve firmě BSS Praha s.r.o.

K zajištění jednotného, rychlého a správného postupu při vyřizovaní reklamací vad zboží vydává se na základě §612 a násl. občanského zákoníku a ve smyslu ust. §l3 a §l9 zák.č. 634/92 Sb. o ochraně spotřebitele a ve znění zákona č. 104/95 Sb. a občanského zákoníku tento REKLAMAČNÍ ŘÁD

Odpovědnost firmy

Při prodeji zboží občanům odpovídá firma za to, že zboží odpovídá technickým normám, zejména má požadovanou jakost, dále, že odpovídá závazným technickým normám a že je schváleno k uvádění do prodeje. Firma odpovídá za vady, které má zboží při převzetí, i za vady, které se vyskytnou po převzetí občanem v záruční době, či ve lhůtě k použití věci. Firma neodpovídá za vady, pro které byla poskytnuta sleva z ceny zboží. Firma dále neodpovídá za vady vzniklé v důsledku neodborné manipulace prováděné v rozporu s dodaným návodem k obsluze, jakož i v rozporu s obecně známými pravidly. Firma rovněž nenese odpovědnost za vady projevující se v provozu v prostředí, které nesplňuje platné technické normy ( např. síťový rozvod, úroveň radiového rušení atd..), jakož i v případech nedostatečného radiového či televizního signálu.

Prohlášení o shodě s kupní smlouvou

Prodávající odpovídá za to, že prodávaná věc je při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.

Kupující má právo, aby byla věc před ním překontrolována nebo aby její činnost mu byla předvedena. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou (dále jen "rozpor s kupní smlouvou"), má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, a to podle požadavku kupujícího buď výměnou věci, nebo její opravou; není-li takový postup možný, může kupující požadovat přiměřenou slevu z ceny věci nebo od smlouvy odstoupit. To neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil.

Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak.

Právo občana na reklamování vadného zboží

Vyskytne-li se u zakoupeného zboží vada, je občan oprávněn tuto vadu při převzetí zboží v záruční době či ve lhůtě k použití věci reklamovat.

Místo uplatnění reklamace

Občan uplatňuje reklamaci v prodejně nebo u firmy, kde zboží zakoupil. Je-li v záručním listě uvedena firma, která je určena k provedení opravy a která je v místě firmy či prodejny nebo v místě pro občana bližším, uplatní občan právo na opravu u této firmy, tím uplatní právo ze záruky. Nákup občan prokazuje zejména příslušným prodejním dokladem, záručním listem, nebo jiným prokazatelným způsobem, v opačném případě nebude reklamace uznána.

Způsob vyřízení reklamace

Reklamuje-li občan v prodejně, je vedoucí prodejny nebo jím pověřený pracovník povinen reklamaci řádně prověřit a rozhodnout o ní ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů od uplatnění reklamace občanem. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená dle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady. Tato lhůta však nesmí přesáhnout 3O dnů od uplatnění reklamace občanem. Vyřízení reklamace však není možné vázat na uplatnění reklamace u dodavatele ani z toho důvodu vyřízení reklamace odkládat. Nesouhlasí-li občan s vyřízením reklamace v prodejně, může požádat o rozhodnutí firmu, která rozhodne ve lhůtě 30 dnů od uplatnění reklamace. Pokud není občan spokojen s vyřízením reklamace, může uplatnit své právo prostřednictvím soudu.

Lhůty pro uplatnění reklamace

Záruční doba je 24 měsíců od převzetí zboží občanem, pokud v záručním listě není uvedena doba delší. Pokud se vydává ke zboží záruční list, musí být při prodeji řádně vyplněn. Začne-li záruční doba plynout od jiné lhůty než ode dne prodeje, musí být tato skutečnost vyznačena v záručním listě. Je-li na prodávaném výrobku, jeho obalu nebo návodu k němu připojeném vyznačena lhůta, do které musí být výrobek použit, neskončí záruční lhůta před uplynutím této doby. Vyřídí-li se reklamace občana opravou, pak doba od uplatnění reklamace do doby, do které je občan povinen si zboží převzít, se do záruční doby nepočítá. Vyřídí-li se reklamace občana výměnou vadného zboží za bezvadné, plyne na nové zboží záruční doba znovu od jeho převzetí.

Odstranitelné vady u zboží

Za odstranitelné se považují takové vady, jejichž odstraněním ve stanovené lhůtě neutrpí vzhled, funkce a jakost výrobku. Jde-li o odstranitelnou vadu, má občan právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady. Nebylo-li zboží ještě použito, může občan namísto odstranění vady požadovat výměnu zboží nebo týká-li se vada jen součásti, výměnu této součásti. Vyskytne-li se na zboží odstranitelná vada a zboží bylo již použito, může firma namísto odstranění vady vyměnit vadné zboží za bezvadné.

Neodstranitelné vady

Jde-li o neodstranitelnou vadu, která brání tomu, aby zboží mohlo být řádně užíváno jako zboží bez vad, může občan podle své volby požadovat:

  1. výměnu zboží za bezvadné nebo
  2. zrušení kupní smlouvy a vrácení peněz nebo
  3. přiměřenou slevu z ceny.

Stejná práva má občan, jde-li o vady odstranitelné tehdy, jestliže kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí se stejné vady po opravě nebo větší počet vad výrobek řádně používat. (po dvou předchozích opravách nebo nejméně 3 odstranitelné vady), přičemž vždy musí doložit doklad o provedených opravách.

Odstoupení od kupní smlouvy
V souladu s § 53 odst. 7 Obč.Z. má kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od kupní smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží. Toto právo neslouží jako způsob řešení reklamace zboží. Kupující realizuje toto své právo tím, že projev vůle o odstoupení od smlouvy doručí prodávajícímu nejpozději do 14. dne od převzetí zboží, a to nejlépe písemnou formou. Zboží je možné doručit osobním vrácením nebo prostřednictvím některého z přepravců (např. Česká pošta), a to na vlastní náklady. V případě, že se kupující rozhodne pro odstoupení od smlouvy, je nutné splnit následující podmínky:


-  vrácené zboží by mělo být nepoškozené, plně funkční a kompletní, pokud možno včetně původního obalu (pokud to jeho povaha nevylučuje)

-  vrácené zboží by mělo být bez známek opotřebení a používání

Při nesplnění uvedených podmínek může prodávající vůči spotřebiteli uplatnit kompenzaci za snížení hodnoty vraceného zboží. Kupujícímu pak bude vrácena kupní cena ponížená o takovou případnou kompenzaci.
Porušení obalu způsobené běžným vybalením výrobku se nepovažuje za snížení hodnoty zboží.

Prodávající si vyhrazuje právo ponížit vracenou částku o prokazatelné náklady jako například: doprava, vyčistění zboží, přebalení, zalisování.


Kupující nemůže odstoupit od smluv:
- na dodávku zboží nebo služeb, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli Prodávajícího,
- na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího nebo pro jeho osobu, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání,
- na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li Kupující jejich originální obal,
- na dodávku novin, periodik a časopisů,
- spočívajících ve hře nebo loterii.
Zboží vraťte na adresu prodávajícího (sídlo společnosti BSS Praha s r.o.), přiložte doklad prokazující koupi, záruční list na zboží, číslo Vaší objednávky a číslo bankovního účtu, kam bude částka vrácena (případně uveďte jiný způsob vrácení platby). Dále je třeba výslovně uvést, že odstupujete od smlouvy v zákonné lhůtě 14 dnů. Za vrácené zboží Vám bude vrácena kupní cena. Finanční částka Vám bude odeslána na Vámi zvolený bankovní účet, a to nejpozději do 30 dnů od převzetí vráceného zboží, případně bude částka odeslána jiným, Vámi uvedeným způsobem.

Závěrečné ustanovení

Firmou se rozumí společnost BSS Praha s.r.o.

Zákazník převzetím zboží stvrzuje, že byl seznámen s tímto reklamačním řádem. Tento reklamační řád nabývá účinnosti dnem 3.3.2008

Závěrečná ustanovení

Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetové stránce prodávajícího v den odeslání elektronické objednávky tehdy, není-li mezi účastníky písemně dohodnuto něco jiného. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou výši ceny objednaného zboží (včetně příp. dopravních nákladů) uvedenou v ceníku na internetové stránce, nebude-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Telefonicky, e-mailem či faxem potvrzenou objednávkou (návrh kupní smlouvy) je kupující po dobu stanovenou k dodání zboží neodvolatelně vázán. Účastníci se dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak řídí se jejich práva a povinnosti příslušnými obecně závaznými právními předpisy.

Prohlášení:

Firma BSS Praha s.r.o. se zavazuje k tomu, že nebude svěřená data prodávat, poskytovat třetí osobě, ani nijak nepoužije osobní data pro komerční nabídku, bez písemného souhlasu zadavatele.

 

Imart - internetový obchod